Contacteer ons

Een IPT afsluiten of je hebt al een IPT plan?

IPT afsluiten
Een IPT afsluiten of je hebt al een IPT plan?

Je wil een IPT afsluiten of je hebt al een IPT plan? Wat betekent de hervorming van het wettelijk pensioen op de 80%-regel van jouw IPT? Je hebt een IPT plan als zelfstandig bedrijfsleider met een vennootschap? Begin dit jaar heeft de overheid beslist om de 80%-regel te herzien waardoor alle nieuwe en bestaande IPT-plannen herberekend dienen te worden. Dit geldt voor alle aanvullende pensioenplannen die behoren tot de zogenaamde 2de pijler : IPT, VAPZ, groepsverzekering.

IPT en de 80%-regel : een kleine opfrissing…
De methode van de 80%-regel bestaat erin 80% te nemen van de laatste normale brutobezoldiging verminderd met de raming van het wettelijke pensioen. Het is de berekeningsmethode van de raming van dit wettelijk pensioen die werd aangepast en aangekondigd door een circulaire van de FOD Financiën.

Het geraamde wettelijke pensioen voor een zelfstandige bedrijfsleider bedraagt 25% van de jaarlijkse brutobezoldiging. Voor een loontrekkende is dat 50% van de jaarlijkse brutobezoldiging.

OK maar… wat verandert er nu juist ?
Door de Wet op de harmonisatie van de pensioenstelsels voor zelfstandigen en werknemers heeft de fiscus de regels aangepast om het wettelijk pensioen te ramen .

  • Tot 2020 was het geraamde wettelijk pensioen voor zelfstandigen gelijk aan 25% van uw brutoloon van het jaar waarvoor uw vennootschap de premies als kost inbracht, zonder dat het lager of hoger mocht zijn dan een jaarlijks vastgesteld minimum of maximum.
  • Sinds 2021 is dat 50% van uw brutoloon. De 25% mag nog toegepast worden voor de jaren die u vóór 2021 presteerde als zelfstandige (bedrijfsleider).

Allemaal goed en wel…maar wat is nu het concrete gevolg voor mijn IPT?
De 80%-regel bepaalt het maximumbedrag van het bovenwettelijke pensioen dat de zelfstandige bedrijfsleiders kunnen opbouwen via hun Individuele Pensioentoezegging (IPT) of hun groepsverzekering via een jaarlijks fiscaal aftrekbare premie.

De mogelijke fiscale aftrekbaarheid wordt dus minder hoog bij het IPT afsluiten. Door de verandering van 25% naar 50% kan/mag de zelfstandige bedrijfsleider een minder hoog aanvullend pensioenbedrag opbouwen dan vroeger.

Welke methode toe te passen en vanaf wanneer ?
De nieuwe circulaire is van toepassing voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) en zou dus een belangrijke impact kunnen hebben op de premies die al gestort werden in 2021 en 2022. Voor een loopbaan gepresteerd voor 2021, blijft de oude methode van 25% van toepassing. Vanaf 2021 wordt dit dan 50%

Een voorbeeld brengt meer duidelijkheid.
Koen (gehuwd) startte begin 2004 (op de leeftijd van 27 jaar) zijn professionele carrière als chirurg. In 2010 richtte hij zijn vennootschap op, waaruit hij zich een loon toekende van € 6.000 per maand of € 72.000 op jaarbasis. Daarnaast heeft Koen ook een IPT binnen de vennootschap. Op basis van de vroegere berekening kon zijn wettelijk pensioen geraamd worden op € 72.000 x 25% of € 18.000, wat tot volgende berekening van de 80%-regel leidde:

(80% x 72.000 – 18.000 x 40 [*1]/40) x 16,1004 [*2] = € 637.575,84.

Volgens de nieuwe berekening wordt dit echter:
(80% x 72.000 – 18.000 [*3] x 17/40) = € 16.830 (voor de periode tot en met 2020) +(80% x 72.000 – 36.000 [*4] x 23/40) = € 12.420 (voor de periode vanaf 2021 tot pensioen). Te vermenigvuldigen met de factor 16,1004 = € 470.936,70.

  • [*1] Rekening houdende met een volledige carrière van 34 jaren binnen de vennootschap en 6 (max. 10 jaar) voordien en met de wettelijke pensioenleeftijd van 67.
  • [*2] Coëfficiënt voor een gehuwde met pensioenleeftijd op 67.
  • [*3] Zijnde 72.000 x 25%.
  • [*4] Zijnde 72.000 x 50%.

Dit betekent een vermindering van het maximaal op te bouwen pensioenkapitaal van meer dan € 167.000!
Het is u intussen duidelijk dat de aangepaste 80%-regel een belangrijk impact heeft op de maximale pensioenopbouw bij het IPT afsluiten. Het fiscaal optimaliseren wordt dus nog belangrijker, lees hierover meer in onze blog.

MET GROEP ASEKURA bekijken wij elke dossier apart, op maat dus en persoonlijk!
Veel cijfers, formules en wetgeving. Met Group Asekura houden wij de vingers aan de pols. De meest optimale bescherming voor elke ondernemer en voor gezinnen, daar gaan we voor. Je kan terecht voor advies en begeleiding, aangepast aan elke belangrijke stap in je leven of je bedrijf. Ben je zelfstandige en kreeg je nog geen aangepast pensioenadvies? Wil je meer weten over deze 80%-berekening in de praktijk? Contacteer ons en wij bekijken dit samen met jou.